การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทนต่อสาร

เช่นการใช้พลาสติกเกรดดี หนา 3 ชั้น

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทนต่อสาร

เช่นการใช้พลาสติกเกรดดี หนา 3 ชั้น

และการใช้ขวดแก้วสีชาสำหรับบรรจุแฮร์โทนิก

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและทนต่อสารสูงสุด

และการใช้ขวดแก้วสีชาสำหรับบรรจุแฮร์โทนิก

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและทนต่อสารสูงสุด

เมื่อทดสอบสารสกัดจนได้ปริมาณสาระสำคัญที่ต้องการแล้ว ก็ทำการเตรียมโลชั่น

โดยนำสารสกัดมาเตรียมเพื่อเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่จะทำการทดสอบต่อไป

โดยจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเตรียมดังกล่าวมาทดสอบงานวิจัยทางคลินิกต่อในขั้นต่อไป

โดยการเตรียมโลชั่นและผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ทางผู้วิจัยได้จดอนุสิทธิบัตรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • วัตถุดิบและฟาร์มเพาะปลูกรับรองมาตรฐานออร์แกนิค (IFOAM Organic Certification)IFOAM Organic Certification)
 • ปลอดสารพิษและไม่ระคายเคืองผิว (Non-Toxicity & Non-Irritant formula)Non-Toxicity & Non-Irritant formula)
 • ผ่านการทดสอบการดูดซึมผ่านผิวหนัง (Skin Penetration Testing)Skin Penetration Testing)
 • ช่วยลดการอักเสบของหนังศรีษะ (Anti-Inflammation)Anti-Inflammation)
 • ปราศจากสารโซเดียม ลอริล ซัลเฟต (SLS Free)SLS Free)
 • ปราศจากสารซิลิโคน (Silicone Free)Silicone Free)
 • ปราศจากสารกันเสียพาราเบน (Paraben Free)Paraben Free)
 • ปราศจากไมน็อกซิดิล (Minoxidil Free)Minoxidil Free)
 • ปราศจากยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride Free)Finasteride Free)
 • ยื่นจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร (Patent / Petty Patent)Patent / Petty Patent)
 • รางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับสากล (International Research Award)International Research Award)
 • งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (International Journal Publication)International Journal Publication)

 • วัตถุดิบและฟาร์มเพาะปลูกรับรองมาตรฐานออร์แกนิค (IFOAM Organic Certification)IFOAM Organic Certification)
 • ปลอดสารพิษและไม่ระคายเคืองผิว (Non-Toxicity & Non-Irritant formula)Non-Toxicity & Non-Irritant formula)
 • ผ่านการทดสอบการดูดซึมผ่านผิวหนัง (Skin Penetration Testing)Skin Penetration Testing)
 • ช่วยลดการอักเสบของหนังศรีษะ (Anti-Inflammation)Anti-Inflammation)
 • ปราศจากสารโซเดียม ลอริล ซัลเฟต (SLS Free)SLS Free)
 • ปราศจากสารซิลิโคน (Silicone Free)Silicone Free)
 • ปราศจากสารกันเสียพาราเบน (Paraben Free)Paraben Free)
 • ปราศจากไมน็อกซิดิล (Minoxidil Free)Minoxidil Free)
 • ปราศจากยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride Free)Finasteride Free)
 • ยื่นจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร (Patent / Petty Patent)Patent / Petty Patent)
 • รางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับสากล (International Research Award)International Research Award)
 • งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (International Journal Publication)International Journal Publication)

แชมพูสมุนไพรว่านมหาเมฆ 200 มล.

แชมพูสมุนไพรว่านมหาเมฆ 200 มล.

ครีมนวดผมสมุนไพรว่านมหาเมฆ 150 มล.

ครีมนวดผมสมุนไพรว่านมหาเมฆ 150 มล.

แฮร์โทนิคสมุนไพรว่านมหาเมฆ 50 มล.

แฮร์โทนิคสมุนไพรว่านมหาเมฆ 50 มล.