รองรับด้วยงานวิจัยในผู้ป่วยศีรษะล้านจริง ในโรงพยาบาลรัฐกว่า 3 แห่ง

การวิจัยเชิงคลินิก

(Clinical Study Model)

การศึกษาประสิทธิภาพระดับงานวิจัยเชิงคลินิกโดยทีมแพทย์ผิวหนังและนักวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง

ในอาสาสมัครชายที่มีภาวะศีรษะล้าน 87 คน โดยศึกษาแบบสุ่มเทียบกับยาหลอกและยากระตุ้นการเจริญของผม minoxidil

0
วิจัยเชิงคลินิค โดยทีมแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ
0
อาสาสมัครชายที่มีภาวะศีรษะล้าน

Pumthong, G., Asawanonda, P., Varothai, S., Jariyasethavong, V., Triwongwaranat, D., Suthipinittharm, P., Ingkaninan, K., Leelapornpisit, P., Waranuch, N. (2012) Curcuma aeruginosa, a novel botanically derived 5α-reductase inhibitor in the treatment of male-pattern baldness:a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Dermatology Treat. 23: 385-392.

การวิจัยเชิงคลินิก

(Clinical Study Model)

การศึกษาประสิทธิภาพระดับงานวิจัยเชิงคลินิกโดยทีมแพทย์ผิวหนังและนักวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง

ในอาสาสมัครชายที่มีภาวะศีรษะล้าน 87 คน โดยศึกษาแบบสุ่มเทียบกับยาหลอกและยากระตุ้นการเจริญของผม minoxidil

0
วิจัยเชิงคลินิค โดยทีมแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ
0
อาสาสมัครชายที่มีภาวะศีรษะล้าน

Pumthong, G., Asawanonda, P., Varothai, S., Jariyasethavong, V., Triwongwaranat, D., Suthipinittharm, P., Ingkaninan, K., Leelapornpisit, P., Waranuch, N. (2012) Curcuma aeruginosa, a novel botanically derived 5α-reductase inhibitor in the treatment of male-pattern baldness:a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Dermatology Treat. 23: 385-392.

ผลการวิจัย

(research result)

ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดว่านมหาเมฆนี้ ช่วยเพิ่มการเจริญของผม

จากปัญหาผมร่วง ศีรษะล้าน ผมบาง อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก

และแสดงผลเทียบเท่ากับยากลุ่ม minoxidil

ประเมินผลโดยการถ่ายภาพโดยรวม (GLOBAL PHOTOGRAPHIC REVIEW)

ภาพจริงจากงานวิจัย

ก่อนใช้ 6 เดือนก่อนใช้ 6 เดือน
ก่อนใช้ 6 เดือนก่อนใช้ 6 เดือน

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดว่านมหาเมฆนี้ ช่วยเพิ่มการเจริญของผม

จากปัญหาผมร่วง ศีรษะล้าน ผมบาง อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก

และแสดงผลเทียบเท่ากับยากลุ่ม minoxidil

ประเมินผลโดยการถ่ายภาพโดยรวม (GLOBAL PHOTOGRAPHIC REVIEW)

ภาพจริงจากงานวิจัย

ก่อนใช้ 6 เดือนก่อนใช้ 6 เดือน
ก่อนใช้ 6 เดือนก่อนใช้ 6 เดือน

ประเมินผลความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการขึ้นของผมในระดับ “แย่ลง”

ยาหลอก 0%
สารสกัดว่านมหาเมฆ 0%
Minoxidil 0%
สารสกัดแบบผสม 0%

ประเมินผลความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการขึ้นของผมในระดับ “ไม่เปลี่ยนแปลง”

ยาหลอก 32%
สารสกัดว่านมหาเมฆ 19%
Minoxidil 18%
สารสกัดแบบผสม 0%

ประเมินผลความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการขึ้นของผมในระดับ “ดีขึ้น”

ยาหลอก 68%
สารสกัดว่านมหาเมฆ 81%
Minoxidil 82%
สารสกัดแบบผสม 100%

ประเมินผลความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการขึ้นของผมในระดับ “แย่ลง”

ยาหลอก 0%
สารสกัดว่านมหาเมฆ 0%
Minoxidil 0%
สารสกัดแบบผสม 0%

ประเมินผลความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการขึ้นของผมในระดับ “ไม่เปลี่ยนแปลง”

ยาหลอก 32%
สารสกัดว่านมหาเมฆ 19%
Minoxidil 18%
สารสกัดแบบผสม 0%

ประเมินผลความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการขึ้นของผมในระดับ “ดีขึ้น”

ยาหลอก 68%
สารสกัดว่านมหาเมฆ 81%
Minoxidil 82%
สารสกัดแบบผสม 100%

ประเมินผลความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการขึ้นของผม

81%

พึงพอใจ

ประเมินผลความพึงพอใจของ

อาสาสมัครต่อการขึ้นของผม

81%

พึงพอใจ

วัดผลด้วย กล้องตรวจโดยวิธีวัดประเมินค่าจำนวนเส้นผมต่อพื้นที่ ตร.ซม.

TARGET AREA HAIR COUNT (TAHC)

ภาพจากเครื่อง Visio Scan ก่อนและหลังการวิจัย (ขนาดพื้นที่ 0.25 cm²)

ภาพจากเครื่อง Visio Scan ก่อนและหลังวิจัย (ขนาดพื้นที่ 0.25 cm²)

วัดผลด้วย กล้องตรวจโดยวิธีวัดประเมิน

ค่าจำนวนเส้นผมต่อพื้นที่ ตร.ซม.


TARGET AREA HAIR COUNT (TAHC)

ภาพจากเครื่อง Visio Scan ก่อนและหลังการวิจัย (ขนาดพื้นที่ 0.25 cm²)

ภาพจากเครื่อง Visio Scan ก่อนและหลังวิจัย (ขนาดพื้นที่ 0.25 cm²)

เส้นผมหนาแน่น เพิ่มขึ้น

21%

เส้นผมหนาแน่น เพิ่มขึ้น

21%

การวิจัยการซึมผ่านผิวหนัง

ผ่านการวิจัยทดสอบการซึมผ่านของสารสำคัญ ทางผิวหนัง โดยโมเดล Skin penetration study

พบว่าสารสกัดจากว่านมหาเมฆ โดยใช้เทคโนโลยี การสกัดเฉพาะ สามารถซึมผ่านผิวหนังได้จริง

ความปลอดภัย

ผ่านทดสอบความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ไม่มี ปัญหาด้านการระคายเคืองต่อผิว

สารสกัดไม่ก่อ ให้เกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรัง รวมถึง ไม่ทำลายเซลล์ปกติ (Fibroblast) อีกด้วย

การวิจัยการซึมผ่านผิวหนัง

ผ่านการวิจัยทดสอบการซึมผ่านของสารสำคัญ ทางผิวหนัง โดยโมเดล Skin penetration study

พบว่าสารสกัดจากว่านมหาเมฆ โดยใช้เทคโนโลยีการสกัดเฉพาะ

สามารถซึมผ่านผิวหนังได้จริง

ความปลอดภัย

ผ่านทดสอบความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ไม่มี ปัญหาด้าน

การระคายเคืองต่อผิว สารสกัดไม่ก่อ ให้เกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลัน

และกึ่งเรื้อรัง รวมถึง ไม่ทำลายเซลล์ปกติ (Fibroblast) อีกด้วย

ผ่านทดสอบความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ไม่มี ปัญหาด้านการระคายเคืองต่อผิว ความปลอดภัย สารสกัดไม่ก่อ ให้เกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรัง รวมถึง ไม่ทำลายเซลล์ปกติ (Fibroblast) อีกด้วย ความปลอดภัย

Slide รางวัลงานวิจัยนวัตกรรมยอดเยี่ยมเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากงาน lnternational Exhibition of lnventions Geneva

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประจำปี 2014
Slide รางวัลงานวิจัย JIPA Award (Japan lntellectual Property Association) ในประเภท Best lnvention in Biotechnology “Hair Growth Control Products from a Thai Medicinal Plant” จากสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งญี่ปุ่น ประจำปี 2014

อ่านเพิ่มเติม คลิก สื่อและข่าวสาร อ่านเพิ่มเติม คลิก บทความเกี่ยวกับผม อ่านเพิ่มเติม คลิก ผลิตภัณฑ์ Nawattra อ่านเพิ่มเติม คลิก สารสำคัญ