การวิจัยเชิงคลินิก

(Clinical Study Model)

การศึกษาประสิทธิภาพระดับงานวิจัยเชิงคลินิกโดยทีมแพทย์ผิวหนังและนักวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง

ในอาสาสมัครชายที่มีภาวะศีรษะล้าน 87 คน โดยศึกษาแบบสุ่มเทียบกับยาหลอกและยากระตุ้นการเจริญของผม minoxidil

Pumthong, G., Asawanonda, P., Varothai, S., Jariyasethavong, V., Triwongwaranat, D., Suthipinittharm, P., Ingkaninan, K., Leelapornpisit, P., Waranuch, N. (2012) Curcuma aeruginosa, a novel botanically derived 5α-reductase inhibitor in the treatment of male-pattern baldness:a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Dermatology Treat. 23: 385-392.

ผลการวิจัย

(research result)

ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดว่านมหาเมฆนี้ ช่วยเพิ่มการเจริญของผม

จากปัญหาผมร่วง ศีรษะล้าน ผมบาง อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก

และแสดงผลเทียบเท่ากับยากลุ่ม minoxidil

ประเมินผลโดยการถ่ายภาพโดยรวม (GLOBAL PHOTOGRAPHIC REVIEW)

ภาพจริงจากงานวิจัย

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดว่านมหาเมฆนี้ ช่วยเพิ่มการเจริญของผม
จากปัญหาผมร่วง ศีรษะล้าน ผมบาง อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอกและแสดงผลเทียบเท่ากับยากลุ่ม minoxidil

ประเมินผลโดยการถ่ายภาพโดยรวม (GLOBAL PHOTOGRAPHIC REVIEW)

ภาพจริงจากงานวิจัย

วัดผลด้วย กล้องตรวจโดยวิธีวัดประเมินค่าจำนวนเส้นผมต่อพื้นที่ ตร.ซม.

TARGET AREA HAIR COUNT (TAHC)

ภาพจากเครื่อง Visio Scan ก่อนและหลังการวิจัย (ขนาดพื้นที่ 0.25 cm²)

ภาพจากเครื่อง Visio Scan ก่อนและหลังวิจัย (ขนาดพื้นที่ 0.25 cm²)

วัดผลด้วย กล้องตรวจโดยวิธีวัดประเมิน

ค่าจำนวนเส้นผมต่อพื้นที่ ตร.ซม.

TARGET AREA HAIR COUNT (TAHC)

ภาพจากเครื่อง Visio Scan ก่อนและหลังการวิจัย (ขนาดพื้นที่ 0.25 cm²)

การวิจัยการซึมผ่านผิวหนัง

ผ่านการวิจัยทดสอบการซึมผ่านของสารสำคัญ ทางผิวหนัง โดยโมเดล Skin penetration study

พบว่าสารสกัดจากว่านมหาเมฆ โดยใช้เทคโนโลยี การสกัดเฉพาะ สามารถซึมผ่านผิวหนังได้จริง

ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพสารสกัด

HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกสารผสมที่อยู่ในสภาวะของเหลว ซึ่งอาศัยความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของสารประกอบ
.

GC-MS (Gas Chromatography – Mass Spectrometry)

เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกสารผสมออกจากกันในสถานะแก๊ส

โดยอาศัยความแตกต่างกันของคุณสมบัติในการละลายและความสามารถในการดูดซับของแต่ละสาร

High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

ความปลอดภัย

ผ่านทดสอบความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ไม่มี ปัญหาด้านการระคายเคืองต่อผิว

สารสกัดไม่ก่อ ให้เกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรัง รวมถึง ไม่ทำลายเซลล์ปกติ (Fibroblast) อีกด้วย

การวิจัยการซึมผ่านผิวหนัง

ผ่านการวิจัยทดสอบการซึมผ่านของสารสำคัญ ทางผิวหนัง

โดยโมเดล Skin penetration study

พบว่าสารสกัดจากว่านมหาเมฆ โดยใช้เทคโนโลยีการสกัดเฉพาะ

สามารถซึมผ่านผิวหนังได้จริง

ความปลอดภัย

ผ่านทดสอบความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ไม่มี ปัญหาด้าน

การระคายเคืองต่อผิว สารสกัดไม่ก่อ ให้เกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลัน

และกึ่งเรื้อรัง รวมถึง ไม่ทำลายเซลล์ปกติ (Fibroblast) อีกด้วย