การวิจัยเชิงคลินิก

(Clinical Study Model)

Pumthong, G., Asawanonda, P., Varothai, S., Jariyasethavong, V., Triwongwaranat, D., Suthipinittharm, P., Ingkaninan, K., Leelapornpisit, P., Waranuch, N. (2012) Curcuma aeruginosa, a novel botanically derived 5α-reductase inhibitor in the treatment of male-pattern baldness:a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Dermatology Treat. 23: 385-392.

ผลการวิจัย

(research result)

ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดว่านมหาเมฆนี้ ช่วยเพิ่มการเจริญของผม

จากปัญหาผมร่วง ศีรษะล้าน ผมบาง อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก

และแสดงผลเทียบเท่ากับยากลุ่ม minoxidil

ประเมินผลโดยการถ่ายภาพโดยรวม (GLOBAL PHOTOGRAPHIC REVIEW)

ภาพจริงจากงานวิจัย

ก่อนใช้ 6 เดือนหลังใช้ 6 เดือน
ก่อนใช้ 6 เดือนหลังใช้ 6 เดือน

ประเมินผลความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการขึ้นของผม

วัดผลด้วย กล้องตรวจโดยวิธีวัดประเมินค่าจำนวนเส้นผมต่อพื้นที่ ตร.ซม.

TARGET AREA HAIR COUNT (TAHC)

ภาพจากเครื่อง Visio Scan ก่อนและหลังการวิจัย (ขนาดพื้นที่ 0.25 cm²)

การวิจัยการซึมผ่านผิวหนัง

ผ่านการวิจัยทดสอบการซึมผ่านของสารสำคัญ ทางผิวหนัง โดยโมเดล Skin penetration study

พบว่าสารสกัดจากว่านมหาเมฆ โดยใช้เทคโนโลยี การสกัดเฉพาะ สามารถซึมผ่านผิวหนังได้จริง

ความปลอดภัย

ผ่านทดสอบความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ไม่มี ปัญหาด้านการระคายเคืองต่อผิว

สารสกัดไม่ก่อ ให้เกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรัง รวมถึง ไม่ทำลายเซลล์ปกติ (Fibroblast) อีกด้วย

รางวัลงานวิจัย

(Research award)